Τα πρώτα εγκεκριμένα προγράμματα προώθησης του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης